Controle

Controles worden uitgevoerd op vraag van een overheid of de verhuurder / eigenaar.

Een controle kan inhouden dat de brandweer ter plaatse gaat om een gebouw te toetsen aan de regelgeving of controleert op basis van documenten en dossierstukken.

Na de controle wordt een brandpreventieverslag opgesteld. De brandweer baseert zich hiervoor op brandpreventieregelgeving. Ook indien voor een bepaalde activiteit of type gebouw geen specifieke brandpreventieregelgeving van toepassing is, kan er toch een brandpreventieverslag opgesteld worden, gebaseerd op de geest en logica van de wetgeving en de eigen beroepservaring.


Voorbereiding

Raadpleeg op voorhand de voorwaarden waaraan jouw instelling of gebouw moet voldoen. Dit bespaart tijd én geld.

Als je er niet uitgeraakt of nog vragen hebt, kan je jouw plannen voorleggen in een (voor)bespreking bij de brandweer. Hiervoor wordt een retributie aangerekend. Een (voor)bespreking vraag je aan via het 'aanvraagformulier (voor)bespreking'.

Attest

Heb je een attest nodig in het kader van de uitbating van een inrichting? Dan richt je je vraag rechtstreeks aan de burgemeester van de gemeente waar je pand is gelegen. Hij zal opdracht geven aan de brandweer tot het uitvoeren van een controle. De brandweer contacteert je voor het maken van een afspraak. Vermeld dus zeker je contactgegevens.

De onderstaande inrichtingen behoeven dergelijke attesten:

  • Woonzorgcentrum of een herstelverblijf;
  • (Groepen) van assistentiewoningen;
  • Kinderopvang of buitenschoolse opvang;
  • Toeristische logies en logies in het kader van Toerisme voor Allen;
  • Ziekenhuis;
  • Schietstand;
  • Stadion.

Gelieve ook het aanvraagformulier hieronder in te vullen.


Omgevingsvergunning

Vooraleer een bouwproject te kunnen realiseren moet men als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een bouwaanvraag indienen bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad of gemeente. De stad of gemeente vraagt op haar beurt advies aan de brandweer. De preventiedienst geeft voorafgaand advies aangaande bouwvergunningen, indien gewenst. Hiervoor vul je het aanvraagformulier (voor)bespreking in.


Tarieven

Opgelet, alle controlebezoeken inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement voor brandpreventieopdrachten voor meer info.

Zijn vrijgesteld van retributie:

  • de openbare besturen, OCMW's, sociale bouwmaatschappijen van de hulpverleningszone en scholen;
  • adviezen en controlebezoeken waarvan het resultaat gunstig zonder voorwaarden is.

Aanvraagformulier

Je kan een controle aanvragen via onderstaand formulier. De brandweer zal je contacteren om een concrete datum af te spreken.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024
Controle ter plaatse

Aanvraagformulier

Gegevens te controleren project / inrichting
Indien gekend
Gegevens aanvrager
Eigenaar
Uitbater
Andere
Type gebouw
Nieuw opgericht appartementsgebouw
Bestaand appartementsgebouw (de (middel)hoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995; de lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998)
Gebouw met kamers, studio's of kamerwoningen
Horecazaak
Woonzorgcentrum
Assistentiewoningen
Voorziening voor kinderopvang
Toeristische logies
Toerisme voor Allen
Gebouw waar personeel tewerkgesteld wordt
Ziekenhuis
Andere
Facturatiegegevens
Privépersoon
Firma
Indien privépersoon: naam en voornaam. Indien firma: firmanaam.
Indien privépersoon: rijksregisternummer. Indien firma: ondernemingsnummer van de hoofdzetel.
Indien de factuur naar een vestigingseenheid dient opgestuurd te worden, gelieve het vestigingsnummer in te vullen.
Indien de factuur naar een vestigingseenheid dient opgestuurd te worden, gelieve het vestigingsadres in te vullen.
Bijkomende informatie
Retributiereglement

Er wordt ten bate van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) een retributie gevestigd op alle door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Onder brandpreventieopdrachten wordt verstaan alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. De controle of het advies dient vergoed te worden à rato van de geraadpleegde tijd. Je zal hiervoor een factuurnota toegestuurd krijgen op het facturatieadres vermeld op dit formulier.

Ja
Controle
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.