Privacy

Privacyverklaring Hulpverleningszone Oost

1. Bescherming van persoonsgegevens
2. Tot wie kun je jou wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
7. Wat zijn jouw rechten?
    a. Recht op intrekken toestemming
    b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8. Op basis waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?


1. Bescherming van persoonsgegevens
Onze zone hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de burger omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze zone valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de zone.

2. Tot wie kun je jou wenden met vragen?
Hulpverleningszone Oost, Spoorwegstraat 6 in Herent, is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kun je terecht op zonecommandant@hvzoost.be of privacy@hvzoost.be.  

3. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Onze zone verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening van de hulpverleningszone te kunnen uitvoeren. De zone verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt onze zone jouw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat jij hiervoor jouw toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
De personeelsleden van onze zone hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de zone heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de personeelsdienst en de financiële dienst verschillen.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet de zone beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de zone persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

  • ICT-bedrijven waar de zone mee samenwerkt,
  • Loonadministratie,

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.


5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen, of wij verkrijgen jouw gegevens via andere overheden. Onze zone is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe “only once”. Zo heeft de zone toegang tot het Rijksregister.

Op de website van de Privacycommissie/Gegevensbeschermingsautoriteit kun je nagaan bij welke machtiging onze zone is aangesloten: https://www.privacycommission.be. In het zoekveld rechtsboven kun je de naam van onze zone ingeven.

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je ons contacteren via zonecommandant@hvzoost.be of privacy@hvzoost.be. De zone houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

  • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • jouw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van jouw gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
  • jouw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

    a. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

    b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kun je jou wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be


8. Rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De doeleinden van de hulpverleningszone zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan de facturatie van interventies.

Indien de zone op basis van wetgeving jouw gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van jouw gegevens hierover ingelicht. 

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt de zone bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.


Template werd opgemaakt door VERA A.P.B


Privacyverklaring Hulpverleningszone Oost (print).pdf

Laatst bijgewerkt op 18 juni 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.